1. Lité povlaky

 
Perfektní podklad: Alfa a Omega každého
epoxidového povlaku!
 
MUREXIN lité podlahové systémy se osvědčují v každodenní praxi již po  desetiletí, a to i v extrémních podmínkách výrobních hal, chemických provozu, veřejných budov nebo nákupních center.
odtrhomer Murexin
 
Každý povlak muže být však jen tak dobrý, jak dobrý je podklad, na kterém je aplikován. Jen dokonale připravený podklad muže vytvořit základ pro dlouhodobou životnost epoxidové podlahy. Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a směrnic (IBF Richtlinie – Industrieböden aus Reaktionsharz). Nutno dodržet zejména následující kriteria:
 
Vlhkost
Cementem pojené podklady musí být dostatečně vyzrálé a vyschlé. To odpovídá maximální hodnotě vlhkosti 4% při měření karbidovou metodou – přístrojem CM.
 
Pevnost v tlaku
Pevnost v tlaku podkladu po 28 dnech musí činit, při obvyklých požadavcích, minimálně 25 N/mm2.
Měří se buďto Schmidtovým kladívkem (DIN 4240) nebo v laboratoři zkouškami jádrových vývrtu (DIN 1048).
 
Přídržnost pevnost v tahu povrchových vrstev
U průmyslových podlah by mela hodnota přídržnosti činit minimálně 1,5 N/mm2, u nepojížděných ploch (podle CSN 74 4505) by minimální hodnota pevnosti v tahu povrchových vrstev pod nášlapnou vrstvou mela dosahovat minimálně 1,25 N/mm2. Měří se tahové síly, kolmé ke zkoušenému povrchu, potřebné k odtržení vrstvy pomocí nalepeného zkušebního terce předepsaných rozměru tzv. odtrhoměrem. U méně zatížených podlah se dá použít méně náročná orientační vrypová zkouška. Použije se špičatý nuž, kterým se pouhým tlakem ruky provede do podkladu cca 30 cm dlouhý vryp. Hodnotí se hloubka vrypu, jeho šířka, charakter porušení hrany vrypu apod. Tento jednoduchý způsob
hodnocení kvality podkladu však vyžaduje určitou dávku praktických zkušeností.
 
zpevneni poteru IH16
Nedostatečná přídržnost povrchových vrstev
Podklady, které se drolí, jsou měkké, nebo je na nich patrný cementový šlem je nutné patřičně ošetřit. V praxi se používají mechanické metody přípravy takového podkladu, zpravidla otryskání ocelovými kuličkami nebo broušení.
 
Podklad
Nesoudržné vrstvy z povrchu podkladu odstraňte, podklad očistěte, případné trhliny sešijte. Vetší nerovnosti vyrovnejte, doporučujeme přestěrkování řídkou polymerovou maltou (epoxidová pryskyřice plněná jemným   křemenným pískem). Teprve nyní je možná aplikace základního nátěru neboli penetrace.