Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost   MUREXIN spol. s r.o.,Ič: 60732008, se sídlem Modřice, Brněnská č.p.679, okres Brno-venkov, PSČ 664 42, vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 17520,   (dále jen „MUREXIN“), jednající prostřednictvím svých smluvních partnerů  a na straně druhé je jakákoliv osoba (dále jen „Zákazník“).  

Zvláštní podmínky dohodnuté se zákazníkem firmy MUREXIN mají přednost před těmito VOP , a to i v případě, že obsahují ustanovení odchylná nebo odporující těmto VOP.

Zákazník je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s obchodním partnerem MUREXIN.


Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto VOP rozumí i ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.

Společnost MUREXIN  umožňuje svým Zákazníkům, aby u smluvně vázaných  partnerů  a obchodních zástupců  (Smluvní partner MUREXIN)  zakoupili zboží stavební chemie MUREXIN, které jsou nabízeny prostřednictvím E- shopu MUREXIN na webu www.murexin.cz.      Obchodní vztah mezi společností MUREXIN  a Zákazníkem se realizuje na základě žádosti podané zákazníkem, v níž bere na vědomí a uznává tyto VOP. Zákazník učiněním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.  


II. Sdělení před uzavřením smlouvy

MUREXIN sděluje,že: 

a. v případě, že Zákazník je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

 1. kupní smlouvu s obchodním partnerem MUREXIN, ode dne převzetí zboží,
 2. smlouvu s obchodním partnerem MUREXIN, jejímž předmětem je několik druhů zboží stavební chemie MUREXIN,  nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží MUREXIN, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího.

 

b. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 1. o dodávce zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli MUREXIN a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a není možné jej vrátit;
 1. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 2. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu MUREXIN, přičemž registrovaní uživatelé E-shopu MUREXIN mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;
 3. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář na eshop@murexin.cz.

 

c. uplatní-li zákazník právo na odstoupení od smlouvy, peníze mu budou  vráceny nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než odběrné místo obdrží  vracené zboží.

 

III. Smlouva

 

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Zákazník  uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření zprostředkování kupní smlouvy na webu www.eshop.murexin.cz (E-shop MUREXIN  provozovaný MUREXIN se smluvními partnery MUREXIN) tím, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku. Než Zákazník závazně potvrdí objednávku, má právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Smlouva o zprostředkování kupní smlouvy vzniká odesláním objednávky po zvolení dopravy, místa dodání,  způsobu úhrady a přijetím objednávky.Za případné chyby při přenosu dat MUREXIN nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy MUREXIN neprodleně potvrdí Zákazníkovi informativním emailem na zadaný email. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

 

2. Dodání předmětu

Smlouvou se MUREXIN  zavazuje, že Zákazníkovi zprostředkuje se smluvním partnerem E-shopu, uzavření kupní smlouvy k věci, která je předmětem koupě a Zákazník se zavazuje tomuto smluvnímu partnerovi společnosti MUREXIN, že věc převezme a zaplatí mu kupní cenu. MUREXIN splní svoji povinnost  tím, že oznámí Zákazníkovi u kterého smluvního partnera si může objednanou věc vyzvednout a zakoupit. Má-li případně MUREXIN věc odeslat, odevzdá věc Zákazníkovi předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Zákazníka. MUREXIN odevzdá Zákazníkovi  předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.Stejně tak uvedené platí i pro smluvního partnera.

 

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou smluvní partner způsobil porušením své povinnosti. Zákazník věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na Zákazníka  převzetím věci.

 

4. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Zákazník od Smluvního partnera  požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady;
 2. na odstranění vady opravou věci;
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

Zákazník sdělí smluvnímu partnerovi , jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník  změnit bez souhlasu Smluvního partnera. Neodstraní-li Smluvní partner vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat po smluvní, partnerovi místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy

 

5. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník  právo na odstranění vady smluvním partnerem, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny od smluvního partnera.n  Dokud Zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Smluvní partner dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu.

 

6. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník  i právo od smlouvy odstoupit.

 

7. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se smluvní partner MUREXIN zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání věci Zákazníkovi; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka vnější událost.

 

8. Způsoby platby

a. V hotovosti

Platba hotově na kamenné prodejně.

b. Na dobírku

Platba hotově dopravci při převzetí zboží.

c. Bankovním převodem předem na účet

Platba předem bankovním převodem - bude Vám zaslán e-mail s přiloženou zálohovou fakturou s číslem účtu, variabilním symbolem a celkovou částkou k úhradě. Zboží bude expedováno po připsání částky na náš účet.

 

9. Reklamace zboží nakoupeného prostřednictvím e-shopu

V případě reklamace se obraťte na  prodejnu, jejímž prostřednictvím jste zařizovali objednávku. Zde Vám poskytnou veškeré informace a asistenci při řešení Vaší reklamace. Veškeré kontakty na zboží zakoupené přímo u naší společnosti, jak telefonické tak e-mailové, naleznete v záložce Kontakty.

V případě nákupu přes odběrné místo, kontaktujte  prosím přímo toto odběrné místo.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace: reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě. Peníze zašleme zpět na Vámi uvedený na účet .

 

 

IV. Ochrana informací

Murexin spol. s r.o. se sídlem Brněnská 679, 66442 Modřice, IČ 60732008 dbá na ochranu osobních údajů. Veškeré informace  si můžete přečíst na našich stránkách nebo přímo na odkaze ZDE.

 

V. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí zákazník pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby zákazníka.Zákazník však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v  konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Zákazníka. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

VI. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti smluvních partnerů jednotlivých zboží a dojezdové možnosti.

 

2. Ostatní podmínky

………………………………..

 

VII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 

Orgánem řešení spotřebitelských sporů je  :

ČOI,Ústřední inspektorát,
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Telefon: +420 – 296 366 360,
 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 01.07. 2015

 

 

MUREXIN spol. s r.o.